MA Populáris Kultúra Kutatócsoport

Friss topikok

Beszámoló az MA PKK ötödik szimpóziumáról

greyjoy 2016.10.23. 17:25

 

2016. október 21-én (pénteken) szokásos helyén (a Selye János Egyetem Tanárképző Karának 506-os termében) tartotta meg az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport ötödik szimpóziumát, melyen a kutatócsoport tagjai a popkultúra-kutatás újabb eredményeit tárták elénk.

A délután Benyovszky Krisztián A popkultúra-kutatás közép-európai irányai (attitűdök, műfajok, módszerek) című előadásával kezdődött, melyben a címben említett popkultúra-kutatás négy szempontjával ismertetett meg bennünket, mégpedig a résztvevői, archiváló, szociokulturális és pedagógiai perspektívával.

img_20161021_134816_1.jpg

A résztvevői perspektíva, mint megtudhattuk, a legismertebb a négy közül, mely, mint tudományos igényű foglalkozás a belső nézőpontra helyezi a hangsúlyt. Ennél a szempontrendszernél fontos az élményszerű reflektálás, a személyes érintettség és „függőség” felvállalása, valamint a műközpontúság. Műfajok tekintetében műfajkritikákban és esszékben jelenik meg ez a fajta szemszög. Példaként Benyovszky Krisztián Tomáš Horváth detektívtörténet-elemző művét (Tajomstvo a vražda), illetve Antonin K. K. Kudláč Literatúra přes palubu című munkáját hozta föl, melyben a hangsúly a nyelvi stilisztikára, illetőleg a szerkezeti sajátosságokra helyeződik. Ide tartoznak az MA PKK kutatói által is jegyzett Parazita-könyvek egyes darabjai is.

A következő, az archiváló perspektíva fő célja a leletmentés, az adatrendezés, jellemzői a tényszerűség és a leírás, ezen kívül elmondható, hogy az ebbe a kategóriába sorolandó művek mind tájékoztató jellegűek. Ez a perspektíva főként bibliográfiai jegyzékekben, katalógusokban, lexikonokban, szótárakban jelenik meg. Magyar viszonylatban a Grób László által szerkesztett A magyar ponyva képes bibliográfiája 1, 2, 3 című kötetek hozhatóak fel, melyek az adatokon kívül régi borítókat is tartalmaznak. Ilyen jellegű könyvek azonban magyar nyelven ritkaságszámba mennek, nem úgy a lengyeleknél vagy a szlovákoknál. Míg az utóbbiaknál a POPCORN című lap, a lengyeleknél a Literatura i kultúra popularna vagy az Esensja folyóiratok említhetők.

A szociokulturális perspektívában a külső megfigyelő pozíciója a fontos, a súlypontok az ideológiai befolyásoltságra, a gondolkodásformákra és az értékrendszerekre helyeződnek, s a művek ennél a kategóriánál csak mint indikátorok, lenyomatok szerepelnek, ennél a kategóriánál az élményszerűségnek nem jut sok tér. Példaként említette Benyovszky a Populární kultúra v českém prostoru című kötetet, mely a Comparative Hungarian Cultural Studies című irányadónak is tekinthető monográfia értékelésével zárul.

A negyedik, s egyben Benyovszky Krisztián által utolsóként elemzett perspektíva a pedagógiai, melynek feladata, hogy a popkultúráról úgy értekezzen, hogy közben tekintettel legyen az irodalomoktatás kérdéseire is. Ez a perspektíva tehát egy oktatás- és nevelésközpontú megközelítés, melyben a fiatalok kultúrájára helyeződik a hangsúly, amivel a tanároknak foglalkozniuk kell. Magyar nyelvű példára Arató László tanulmánya, a Populáris regiszter az irodalomoktatásban, illetve Báthory Kinga: Zombik az irodalomórán ‒ a populáris kultúra létjoga a tanításban című írása említődött meg.

img_20161021_142436.jpg

Baka L. Patrik A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái, avagy a spekulatív fikció lehetséges szerepe az oktatásban című dinamikus előadásának elején informált minket arról, hogy a szlovákiai magyar iskolákban 2015 szeptemberétől lépett érvénybe a revideált oktatási program, mely az irodalomtanítást radikálisan új lehetőségek mentén teszi kibontakoztathatóvá. Megtudtuk, hogy a 2012-es, mindmáig érvényben lévő magyarországi Nemzeti Alaptanterv (NAT) a 2015 szeptemberéig hatályos szlovákiai Állami Művelődési Programmal (ÁMP) együtt nyomatékosan közölte, mely művek is azok, amelyekkel az irodalomórákon feltétlenül foglalkozni kell, s ezekből olyan sok akadt, hogy lehetetlenség volt követni a tanterveket, ráadásul kortárs szövegek már bele sem fértek abba. Ezek után meghökkentő adatokkal sokkolt minket, megtudtuk ugyanis, hogy a tananyagtartalom az ÁMP esetében 1997 óta nem változott. Baka L. Patrik megismertetett minket a 2015-ös revideált szlovákiai magyar oktatási programmal, amely nagyobb teret ad a tanároknak, hiszen az új oktatási program nem évfolyamokra, hanem szintekre helyezi tananyagát, így a kronologikus szempont szerinti tanítás is elvethető, s ezáltal a középiskolát nem kellene Homérosz műveivel kezdeni, melyek a legkomplexebb és legnehezebben olvasható művek közé tartoznak a középiskolai olvasmányok közül. Az új kötelező olvasmányi lista a gimnáziumi négy évre 20 lírai, 6 epikai, 3 drámai és 5 világirodalmi alkotást irányoz elő. A diákok igényeihez való igazodás fontos, s mint különböző felmérésekből kiderült, a középiskolás korú olvasóközönséget a populáris irodalmi művek sokkal jobban megmozgatják, mint az irodalomórán átvett szépirodalmi anyagok. Baka L. azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a populáris irodalom felé való nyitás nem jelenti azt, hogy végképp szakítani kellene a klasszikus, eddig tanított művekkel; épp ellenkezőleg, a populáris irodalmi alkotásokkal lehetne megtenni az első lépést a hozzájuk vezető rögös úton. Több, magyarul megjelent szöveget ismerünk már, mely a populáris irodalom műveinek oktatásával foglalkozik, ilyenek például a következő írások: H. Nagy Péter: Mire jó a popkultúra, avagy hogyan oktatható a tudományos gondolkodás bölcsészeknek, Deisler Szilvia: Meteorológia az irodalomórán, Hegedűs Norbert: A populáris irodalom tanításának lehetőségei a közoktatásban vagy épp Keserű József: Hogyan olvassunk rémtörténeteket? című írása. Az előadás végén Baka L. Patrik saját projektjét mutatta be, melynek frappánsan a ,,doboztankönyvek” címet adta. Felhívta az egyetemi katedrák és kutatócsoportok nyílt szellemiségű tagjainak figyelmét különböző doboztankönyv-fejezetek készítésére, amivel modernizálhatják és dinamizálhatják irodalomoktatásunk állóvizét. Az ilyen anyagok, mivel könnyen emészthetőek és gyorsan feldolgozhatóak, s nem is csak a tanár felkészülését könnytik meg, de sokrétű feladataik révén dinamizálják is a tanórát, az eleve túlterhelt pedagógusok számára is szimpatikussá válhatnak; feltételezhetően nyitnának feléjük. Előadása e ponton tehát felhívássá vált, minden, a téma iránt nem érdektelen szakember felé.

 

A kávészünet után L. Varga Péter Teokrácia helyett (Damon Lindelof ‒ Tom Perrotta: The Leftovers) című előadásával folytatódott a délután. A The Leftovers vagy magyarul A hátrahagyottak az HBO háromévados sorozata, mely Tom Perrotta könyvéből készült, ám L. Varga Péter szerint a film valószínűleg színvonalasabbra sikeredett, mint papírformájú testvére, melyben az alapprobléma a következő: egy október 14-ei napon a Föld lakosságának 2%-a megmagyarázhatatlan módon eltűnik. A kérdés az, mi lesz a hátrahagyottakkal. Kétféle nézőpont felől közelít a film. Az egyik, egy erősen vallásos szemszög, melyben a bibliai elragadtatással vonják párhuzamba az eltűnéseket, ám az angol departure szóval ellentétben a magyar elragadtatás fordítás még egy adag erőszakot is sűrít a jelentésbe. A tudományos nézet kulcsfigurái a sorozatban szereplő tudósok, akik különböző összeesküvés-elméleteket képzelnek az eltűnésekbe. Míg az első évad melankolikus zongorával kísért főcímdala alatt a bibliai elragadtatás különböző képkockáit látjuk, addig a második évad egy vidám country dallal kezdődik, mely alatt olyan képek futnak, amelyekről emberek hiányoznak, s csupán az árnyékuk „ragadt” a vásznon. Ezen képek okán kerülhetett szóba a Foucault által definiált heterotípia fogalma, mely olyan tereket jelent, amelyek irreálisak, nem létezőek, megfosztódnak bennük a viszonyok, melyek azokat terekké tennék, de emellett érintkezhetnek terekkel. Foucault szerint a heterotípia több teret is ütköztethet egy helyszínen (erre jó példák a perzsa kertek, melyeknek négy sarka a világ négy sarkát jelöli, s a középen elhelyezett szökőkút pedig a világ köldökét). L. Varga Péter megemlítette még az eltűnések kapcsán az axis mundi fogalmát is, vagyis az olyan teret, melyben csodaszerűen történnek furcsa dolgok – ez a fogalom a foucault-i heterokrómiával vonható párhuzamba.

img_20161021_162433.jpg

Ezek után Zolczer Péter Ergo Proxy: A filozófia és a sci-fi fúziója egy animében című előadása következett. Mindjárt az előadás kezdetén megtudhattuk, hogy az Ergo Proxy egy 2006-os anime, 23 részből áll, a részek 25 percesek, s a sci-fi valamint a cyberpunk atmoszféra jelenik meg benne. Disztópikus mű, melyben az emberek egy dómban, búra alatt élnek, mely bár belülről harmonikus és utópisztikus, a kinti világ depresszív, sötét. Az embereken kívül szerepelnek a sorozatban ún. Auto Reiv androidok, akiket társaságként, testőrökként vagy akár saját gyermekükként használnak az emberek, valamint a Proxyk, akik természetfeletti képességekkel bírnak, s testük olyan sejtekből épül fel, amik halhatatlanságot adnak nekik. Az anime egyik kulcsfontosságú karaktere Vincent Law, egy emigráns, aki teljes jogú polgár szeretne lenni. A filozófia sok helyütt felüti a fejét a sorozatban. Descartes Elmélkedések az első filozófiáról című művére például sokszor találunk utalásokat, azonban a legfontosabb utalás mind közül a ma már szállóigévé vált „gondolkodom, tehát vagyok” vagy latinul cogito ergo sum, ugyanis: 1. a cogito vírus támadja meg az androidokat, aminek hatására öntudatukra ébrednek, 2. Ergo Proxy a „gondolkodom, tehát vagyok” helyett „gondolkodom, tehát vagy” változattal utal Vincentnek saját magára, mint Vincent alteregójára. Descartes-on kívül több jeles filozófust is játékba hoz az anime, úgymint Kierkegaard és az egzisztencializmus (mindent, amivel definiálhatjuk magunkat, megelőzi a létezés, vö. Vincent csukott szemei), Platón és az anamnézis (a tudás nem abból áll, hogy megismerjem magam, hanem az újra megismerésből, vö. Vincent és Ergo Proxy), de utalásokat találhatunk Michelangelóra is (élő szobrok) vagy épp a gnoszticizmusra (Démiurgosz és Monad, mint a materialista világ és a spirituális világ urai egy-egy szereplőként vannak jelen a műben), sőt, még a Mátrix-filozófia is megtalálható a sorozatban, hiszen itt éppúgy szimulált világról beszélhetünk.

1111.jpg

Sánta Szilárd Megosztás és ellenőrzés (Dave Eggers: A Kör) című előadásában a megfigyelés angol nyelvű változatából (survaillance) kiindulva járta körül a kérdéskört, boncolgatta, miképp veszik körül a kortárs társadalmat különböző megfigyelőrendszerek, melyek régebben csak a sci-fi világokban voltak elképzelhetőek. Sánta Szilárd előadásában is szóba került Foucault, itt épp a Felügyelet és büntetés című műve, mely a test politikai technológiájából indul ki. Sánta Szilárd szerint az új technológiákban a biometria az, amit párhuzamba vonhatunk Foucault művével. Az említett műben szó esik egy olyan meg nem valósuló panoptikumról, melynek közepéről átlátható lett volna az egész épületben/börtönben tartózkodók tevékenysége. Sánta Szilárd példaként említett több kiemelkedő filmet, melyekben megjelennek különböző megfigyelőrendszerek, ilyen például Alfred Hitchcock Hátsó ablaka, Ridley Scott Hazugságok hálója, Neil Blomkamp District 9 című filmje, Steven Spielberg Különvéleménye vagy épp David Fincher Pánikszobája. Ezek után rátért David Eggers könyvére, A Körre, melyben a fő kérdés nem más, mint hogy mi lenne akkor, ha teljes transzparencia lenne a világon, illetve, hogy hogyan néz ki a magánszféra a digitális korban, van-e menekülés ezelől?

Sz. Molnár Szilvia betegség okán nem tudott részt venni a szimpóziumon, az ő előadása, A populáris irodalom kritikája sajnos elmaradt. Ezúton is kívánunk neki mihamarabbi gyógyulást.

mapop-prae-2016-10-21-2.jpg

A szimpózium után L. Varga Péter mint főszerkesztő, valamint H. Nagy Péter, a Prae című kultúratudományos lap szerkesztője mutatták be a kiadványt, mely még 1999-ben alakult, s először pusztán irodalmi célokat szolgált és töltött be, ám miután L. Varga Péter átvette a lapot, arculatváltás történt, s ma már kultúratudományos folyóiratként működik. A változások között szerepelt a nagy blokkok kisebbekre való cserélése, a kritikák közlésének elhagyása, valamint a populáris anyagok keverése szépirodalmi alkotásokról született szövegekkel. A változtatások az arculatfrissítésen kívül azon okból kifolyólag is történtek, hogy mutassanak valamit a kurrens nemzetközi trendekből is. Az utóbbi időkben különböző tematikus számai jelentek meg a folyóiratnak, volt már Lady Gaga-szám, Kittler-szám vagy épp a legutóbbi, a 2016/2-es Giger-szám, melyben az MA PKK három tagja, Németh S. Csilla, H. Nagy Péter és Baka L. Patrik is szerepelnek írásaikkal. (Vida Barbara)

 

Címkék: szimpózium

Szólj hozzá!

Bob Dylan irodalmi Nobel-díjához

greyjoy 2016.10.14. 11:17

unnamed_2_1.jpg

Alig jutok szóhoz. Óriási! Ez a döntés legalább annyira lelkesítő (és megható), mint amennyire sokak számára nyilván meglepő vagy egyenesen sokkoló. Bob Dylant aligha kell a Föld bármely pontján bemutatni, több mint ötven éve a popvilág egyik legkreatívabb alakjának tartjuk. Könyvek, filmek, zenei albumok sokasága, különféle hagyományok (blues, rock, jazz) jótékony keresztezése jellemzi eddigi életművét. Bob Dylan díja számomra azt jelenti – az amerikai költészeten belül elfoglalt pozíciójának elismerése mellett –, hogy az irodalom immáron csakis inter- és technomediális közegével együtt értékelendő, attól elválaszthatatlan teljesítmény (a dalszövegek esetében ez evidens). Másrészt a kánonok közti mozgások következtében végleg elbúcsúztatható az az identitáspolitikai eredetű ideológia, hogy a műfajokhoz már előzetesen értékrendszerek rendelhetők. Bob Dylan díja innen nézve az alternatív kánonok, a popkultúra és az ellenkultúra győzelme is. Sok-sok intézményben gondolják persze ma is azt, hogy az úgymond „könnyű műfajok”, a szórakoztatás nem férnek össze a kultúra „magasabb” dimenzióival. Dehogynem! Semmi különbség!

Többször írtam a Watchmen c. film elején felcsendülő híres Dylan-dalról, a The Times They Are A-Changin’-ről. Ha ezt újranézzük és -hallgatjuk, világossá válik, hogy miről van szó. Dylan – s ezt a képsorok ügyesen felerősítik – egyszerre képes az esztétikai ideológia lebontására és a kulturalitás kódjainak rendkívül szórakoztató újrahasznosítására, úgy, hogy közben mindvégig aktuális marad. Ez a távlat pedig arról is szól, hogy a minket körülvevő „szórakoztató”, „populáris” elem nemcsak magával ragadni képes, de villámgyorsan – és ez esetben profi módon – reagál a világunkat érintő hatásokra. Dylan innen nézve is remek alkotó, ráadásul úgy naprakész, hogy maga is változik, s ez szintén fontos eleme a szövegeinek, fellépéseinek. Dylan egyébként kedveli a káoszt, és én ezt nagyon kedvelem benne. Most fel van adva a lecke: a Nobel-díj rendet visz a káoszba? Mi is lenne az, amit irodalmi értéknek nevezünk? Remélem, Dylan nem kezd bele egy realista nagyregénybe, hanem folytatja azt az utat, amelynek éppen a fentiek miatt nem látható be a vége, és amelyben az irodalmi Nobel-díj is – nem leértékelés! – csak egy köztes fázis lehet. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a következő Bob Dylan-dalra… (H. Nagy Péter)

 

Címkék: Nobel-díj Bob Dylan

Szólj hozzá!

Max Gladstone: Nagyrészt halott

greyjoy 2016.10.06. 20:00

 

Komolyan úgy gondolta, hogy természetes okok következtében halt meg?

Különös időket élünk.

Az elmúlt évtizedben hatszor kellett kibővítenünk a »természetes« szó jelentését.

 

unnamed_2.jpgMax Gladstone már a könyv belső hátlapján ironizál, hiszen a szokásos életrajzi adatokon túl megtudjuk róla, hogy „összetört egy biciklit Angkovartban és ledobta magáról egy ló Mongóliában.” A regényben elejtett hasonló poénok nagyot tudnak ütni, ha figyelmesen olvasunk. A könyv egyébként is igényes, tapasztalt olvasót kíván, aki az íróval együtt gondolkodik; e nélkül úgy éreznénk magunkat, mint akit újra és újra félre akarnak vezetni.

„Túl sok részletből kell összeállítanunk a képet” ‒ mondja az egyik szereplő a történet derekánál, s az olvasó maga is úgy érzi egyes részeknél, mintha New York túldíszített karácsonyfáján kellene megkeresnie egy meghibásodott égőt, amit a több ezer másik tökéletesen eltakar. Az izgalmas keresés töménytelen akciójelenettel dúsul, ami aztán egy százoldalas végjátékban teljesedik ki.

Az elbeszélő több szereplő útját követi párhuzamosan. Bár a regénybeli idő néhány nap, annyi minden történik ezalatt a karakterekkel, hogy megkérdőjeleződik, vajon ebben a világban is csak huszonnégy órából áll-e egy nap. Továbbá a gyakori nézőpontváltások is kinyújtják az időt. A végjátékban aztán a nézőpontváltásokat az író profin szabja egyre rövidebbé a feszültség fokozása érdekében.

A történet egyedi hangulatát a sokféle mágikus lény adja, melyek elsőre úgy hathatnak, mintha különböző történetekből mazsolázta volna ki őket az író, s szórta volna őket a mi világunkba. Így kapjuk meg azt a metropoliszt, amelyben istenek, a Tudást birtokló Mesterek, vámpírok, kocsis nélküli lovas fogatok, vízköpők, Justiciát szolgáló Feketeruhások az író bravúros összegyúrása során tökéletesen megférnek egymás mellett.

Gladstone világában a pénznek nincs értéke, helyette a szerződéseket éppúgy a lélekenergia köti, mint ahogy pénz helyett érmébe lehelt lélekanyag szolgál fizetőeszközül. Mint valami mágikus tőzsde működik a rendszer, s bankként az istenek. S mivel ilyen nagy szerepet tulajdonítanak a szabályoknak és azok betartásának, természetes, hogy vannak, akik megpróbálják ezeket kikerülni, még a korrupció is felüti a fejét egy-egy oldalon.

A Tudás a regényben nem mást jelent, mint tanult mágiát. Halandók, akiknek tehetségük van a Tudáshoz, az égbe nyúló Titkos Iskolában szerezhetik meg diplomájukat, s válhatnak Mesterekké, Mesternőkké ‒ ez által istenekhez hasonlóan bírnak a varázslással. A könyv a mágiát a jogrendszer bonyolult hálózatán keresztül értelmezi. Az istenek szerződéseket kötnek a halandókkal, szeretetért, tiszteletért és hitért cserébe hatalmat ruháznak át rájuk.

Az istenek éppúgy meg tudnak halni, mint az emberek, azonban halálukkal nagy csapást mérnek a földre. Egy halott istentől kapott erő, energia, vagy esetünkben a Kos Tűzistentől kapott hő csak a holdtölte végéig látja el a várost, aztán elveszik. Kos halálának felderítésébe, a Tűzisten feltámasztásába az egyik legnevesebb máguscéget is bevonják. Tara Abernathyt bízzák meg az ügy kiderítésével, s így a legtöbb figyelmet neki szenteli az író. Az ő karaktere a legkimunkáltabb, a többiek hozzá képest csak a cselekmény előbbre viteléhez statisztálnak, így ezen karakterekhez az olvasó nem kötődik érzelmileg. Tudjuk azonban, hogy az író már a sorozat következő részén dolgozik, s így a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy a mellékszereplők története is részletesebben kifejtődjék.

Max Gladstone epikus fantasy sorozatának első része úgy hat az olvasóra, mint a regénybeli emberekre a vámpírharapás, drogként, függőséget okozva, amellyel szívesen adagolnánk túl magunkat. (Vida Barbara)

 

 

Címkék: agave

Szólj hozzá!

Az MA PKK ötödik szimpóziuma

greyjoy 2016.10.05. 20:31

unnamed_1_1.jpg

A popkultúra-kutatás újabb eredményei

 

2016. október 21. péntek

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Szinnyei Téka

Moderátor: Keserű József

 

Program:

 

13. 30 – Benyovszky Krisztián: A popkultúra-kutatás közép-európai irányai

(attitűdök, műfajok, módszerek)

14. 00 – Sz. Molnár Szilvia: A populáris irodalom kritikája

14. 30 – Baka L. Patrik: A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái,

avagy a spekulatív fikció lehetséges szerepe az oktatásban

 

15. 00 – Kávészünet

 

15. 30 – L. Varga Péter: Teokrácia helyett (Damon Lindelof – Tom Perrotta: The Leftovers)

16. 00 – Zolczer Péter: Ergo Proxy: A filozófia és a sci-fi fúziója egy animében

16. 30 – Sánta Szilárd: Megosztás és ellenőrzés (Dave Eggers: A Kör)

 

17. 00 – A Prae c. irodalmi és kultúratudományos folyóirat Giger-számának bemutatója

(H. Nagy Péter, Németh Csilla, L. Varga Péter)

 

 

Címkék: ajánló giger szimpózium

Szólj hozzá!

Ajánló: Prae 2016/2

greyjoy 2016.10.01. 20:31

unnamed.jpg

Megjelent az L. Varga Péter főszerkesztő vezényletével megújult Prae c. folyóirat 2016/2-es száma. Ízelítő a tartalomból:

 

– Stanislav Grof: H. R. Giger és a huszadik századi Zeitgeist: Megfigyelések a modern tudatkutatáshoz

– H. Nagy Péter: Szörnyanya és űrszörnyeteg: Giger/Gaga-változatok

– Nemes Z. Márió: A vágygép rémálmai: H. R. Giger biomechanikus művészete

– Németh Csilla: H. R. Giger és a tattoo-kultusz

– Baka L. Patrik: Magánuniverzumok I.: Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i)

 

 

Címkék: ajánló prae

Szólj hozzá!

A popkultúra csodálatos réme

greyjoy 2016.09.08. 10:13

unnamed.pngPaul Tremblay: Szellemek a fejben

 Paul Tremblay nagyszerű, Bram Stoker-díjas (a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást) regénye első látásra egy klasszikus ördögűzős narratívára épül. A tizenéves Marjorie – állítása szerint – hangokat hall a fejében, és ezek a hangok időről időre sokkoló cselekedetekre veszik őt rá. A család – az apa ösztönzésére – a katolikus egyházhoz fordul segítségért, amelynek papja ördögűzéssel próbál meg segíteni a lányon. E különös eseményeknek az szolgáltat még bizarrabb hátteret, hogy a rituáléra egy valóságshow keretében kerül sor.

Számos klasszikus és modern rémtörténetből (E.T.A. Hoffmanntól Stephen Kingig) ismerős lehet az a jelenség, amit Bevezetés a fantasztikus irodalomba c. könyvében Tzvetan Todorov habozásnak nevez. Ennek lényege, hogy a szöveg oly módon manipulálja olvasóját, hogy az nem tudja eldönteni, az eseményekre van vagy nincs természetes magyarázat. Ez figyelhető meg Tremblay regényében is, ahol a szöveg szépen játszik velünk, miközben eldönthetetlen marad: Marjorie-t tényleg megszállta valami, vagy viselkedésének oka inkább pszichikai eredetű (netán tudatosan vezeti félre a környezetét).

Bár az olvasói habozást kiváltó lebegtetést olyan finoman alkalmazza Tremblay, hogy az akár önmagában is elvinné a hátán a regényt, annak érdekessége mégsem merül ki ebben. Az író olyan csavarokat iktat be a narrációba, amelyek révén a szöveg még mélyebb és hátborzongatóbb jelentésekkel gazdagodik. Az eseményeket Marjorie húga, Merry meséli el tizenöt év távlatából. Az időbeli távolság már önmagában is fokozza a bizonytalanságot (nem lehetünk benne biztosak, hogy minden úgy történt, ahogy az akkor nyolcéves Merry visszaemlékszik rá), és erre rátesz egy lapáttal, hogy a beszámoló elsődleges címzettje egy bestsellerszerző, aki (sejthetően egy szenzációvadász) könyvet akar írni az egykori ördögűzésről, s akinek az esetről összegyűjtött információi nem mindig csengenek egybe Merry visszaemlékezéseivel.

Merry narrációját időnkét egy Karen nevű hölgy blogbejegyzései szakítják meg, amelyek a popkultúra és a divatos elméletek kontextusában próbálják meg értelmezni a tizenöt évvel ezelőtti valóságshowt (amely a kellően többértelmű A megszállottság címet viseli), lépten-nyomon utalva annak konstruált jellegére. E blogbejegyzések valódi csemegét jelenthetnek a bölcsészeknek, de időnként Merry narrációjában is találkozunk olyan gondolatokkal, amelyek a legújabb médiateóriák egyes belátásaival lépnek párbeszédbe. Pl. „[Ú]gy emlékszem vissza erre a jelenetre, mintha lassított felvételben játszódott volna le. Életem egy műsoros videókazetta, amit lassabb lejátszási sebességgel elemzek ki szenvtelenül.” (201.)

A média általi közvetítettség kérdése kulcsszerepet játszik a regényben. Folyamatosan azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk kivonni magunkat e közvetítettség alól, pontosabban e közvetítettség nem teszi lehetővé, hogy hozzáférjünk valamiféle autentikus vagy megnyugtató jelentéshez. Egy idő után még afelől is kétségeink támadnak, hogy talán nem is Marjorie-t szállta meg valamiféle démon (jelentsen ez bármit is), sokkal inkább a vallási fanatikus apát, vagy a későbbiekben horror-rajongóvá vált húgot.

A Szellemek a fejben meglepően komplex regény. Nemcsak a média manipulatív hatalmáról és a vallás leple mögé rejtőző emberi butaságról szól, hanem sokat elárul nekünk a popkultúra természetéről is. Mert – ahogy Karen írja a regényben –, ha Marjorie-t nem démon szállta meg, akkor talán „a popkultúra hatalmas, csodálatos és rettenetes réme költözött bele” (106.). És azért a kettő nem ugyanaz. (Keserű József)

Címkék: agave

Szólj hozzá!

Fantasy és optika

greyjoy 2016.08.20. 19:03

unnamed_4.jpgLev Grossman: A varázslók-trilógia

A kortárs fantasyben határozott elmozdulás érezhető a – poétikai, nyelvi és retorikai szempontból – reflektáltabb alkotásmódok irányába. A Trónok harca után/közben ez nem is lehetne másképp. Nagyon sok példára lehetne hivatkozni, de nem fogunk; mindössze Lev Grossman A varázslók-trilógiájának egy intermediális sajátosságára utalunk. Nézzük!

 Először is érdemes felidézni az első kötet egy fontos szöveghelyét. Egy levélről van szó, melyet két szereplő kap egy harmadiktól. A levél írója a címzetteket keresztnevük első betűjével jelöli: Kedves Q&A. Quentin és Alice monogramja a „Question and Answer” kifejezés rövidítése lesz, aminek következtében a kérdés-válasz logika explicite is meghatározza az olvasási tevékenységet. Nem csak azért, mert bizonyos kérdésekre, melyeket Quentin tesz fel, Alice adja meg a választ, hanem azért is, mert a regény során a továbbiakban a Q és az A betű játéka felhívja a figyelmet arra, hogy a történethez való hozzáférésnek adott pontokon megváltoznak a szabályai. (Ilyen értelemben a kérdés és a válasz folytonos törés a szereplők viszonyrendjében, a mű valójában egy kérdésmegválaszoló rendszer.)

Ez viszont egy olyan optikai műveletre tereli a figyelmet, melynek materiális kódjait a monogramok irányítják. Ha az olvasó ránéz a szövegre, érzékelheti a textusból „kiugró” Q és A betűk játékát. Ez a dinamika a vizualitásnak is szerepet szán az érzékelésben, melynek következtében a befogadói tevékenység a szöveg kibetűzése és képként való megpillantása között ingázik. Az optikai működés emellett a kurziválás alkalmazásában is tetten érhető. A normál és a dőlt betűs részek általában (nem mindenhol, de rengetegszer) a nézőpontok elkülönböződését eredményezik, vagyis optikai művelet alapozza meg a széthangzást.

Itt lehet ráérezni arra, hogy a szóban forgó alkotás önmaga sajátos és felcserélhetetlen – a betűk szintjét és a képzeleti aktusokat egyaránt feltételező – médiuma. Mindez a történet szintjére is visszaírható, hiszen a regény egyik legfontosabb alakzata a megfordítás, az előtér és a háttér cserélgetése: amiről azt hittük, képzeletbeli, arról kiderül, hogy valóságos, míg a realitás sem az, aminek látszik (a fantasy-birodalmak nem fiktívek, a valóságot underground varázslók keresztezik stb.). Grossman ezzel egyedi intermediális közvetítőközeget hoz létre, mely eljárás nem volt kardinális jellemzője a cselekmény-centrikus fantasynek. Ez tényleg varázslat… (H. Nagy Péter)

Címkék: agave

Szólj hozzá!

Bemutatkozás a Fiatal Írók Táborában

greyjoy 2016.08.11. 19:21

aug_2819mmmm.JPGAugusztus első hetében zajlott a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által rendezett Fiatal Írók Tábora, melynek helyszíne ezúttal is Ipolyszakállos volt. A műhelymunkák mellett több író-olvasótalálkozó és az irodalomhoz kapcsolódó előadás került a programba, ezek közül néhányat maguk a fiatalok készítettek (és ezek közül páran szintén a kutatócsoport tagjai). A pénteki napon a kutatócsoport négy tagja ellátogatott a helyszínre, hogy megismertesse a táborlakókkal a csoport tevékenységét, majd egy rövid beszélgetés során néhány témát vetettek fel. Elsőként H. Nagy Péter mutatta be a csoport működését, illetve azt, hogy milyen részterületeket kutatnak, majd ezt követően Németh S. Csilla a testkultúráról és a tetoválásokról beszélt, őt követte Hegedűs Norbert, aki a fantasy/urban fantasyről mondott el néhány gondolatot, végül Zolczer Péter az irodalom és a tudomány viszonyáról beszélt. Az előadások végén természetesen az érdeklődők nyugodtan kérdezhettek, így a kíváncsiság kielégítésére is adott volt a lehetőség. Jövőre remélhetőleg a csoport még nagyobb szerepet vállal, ugyanis az irodalom határterületei és a populáris irodalom fontos részét képezik a mai irodalmi alkotók életének. (N. Juhász Tamás)

Címkék: gaga Fiatal Írok Tábora SZMIT

Szólj hozzá!

Egyensúly sci-fi és fantasy között: Gaiman/Reaves: Köztesvilág

greyjoy 2016.08.11. 19:18

unnamed_1.jpgA párhuzamos univerzumok teóriája egyre nagyobb karriert fut be regények és filmek narratív sémájaként. Neil Gaiman és Michael Reaves Köztesvilág című regénye (amely egy ciklus nyitódarabja, magyar fordításban egyelőre csak az első kötet férhető hozzá az Agave kiadásában) kolosszális megoldással gazdagítja e közkedvelt spektrumot. A történet főhőse egy átlagosnak tűnő napon eltéved, és felfedezi, hogy otthona pusztán csak az egyik a sok-sok alternatív Föld közül. Ugyanakkor olyan mintázat, multiverzum része, melynek egyik pólusán a racionális elveken nyugvó tudomány, míg a másikon a mágia az uralkodó világszervező erő. Az ún. Köztesvilág (amely Joey-t és másolatait alkalmazza) funkciója, célja pedig nem más, mint az ezek közötti egyensúly fenntartása, érvényesítése. (Szép olvasásallegória!)

A fikción belül a harcban álló tudomány és mágia tehát egyazon, átjárható struktúra része. Ez a kapcsolatrendszer egy olyan irodalmi (ill. a popkultúrában igen gyakori) tendencia felé mutat (visszamenőlegesen is), melyben eltűnik a különbség sci-fi és fantasy között. Ám ez az „eltűnés” azt is jelenti, hogy a szóban forgó regény mindkettő egyszerre. Komplementer játéktér, mely innen nézve sci-fi, onnan nézve fantasy (a hibrid helyett inkább a kiméra a megfelelőbb szó rá), és éppen ezért hasonlóan viselkedik, mint a párhuzamos univerzumokat lehetővé tevő kvantummechanika (vö. részecske/hullám dualitás). Mivel a mű arra fut ki, hogy az egyensúlyt meg kell őrizni, ez a szerzők válaszaként is olvasható a sci-fit és a fantasyt szembenálló diskurzusokként elgondoló kritikai hagyományra. Pláne akkor, ha mindkét zsáner ráépülhet egy megfelelő, a képzeletet nemhogy nélkülöző, de nagyon is megmozgató tudományos alapra, a sokvilág-elméletre. (H. Nagy Péter)

 

Címkék: agave

Szólj hozzá!

A Jemisin fantasy-regénye és Dawkins önéletírása közti rejtett, de korszakos jelentőségű kapcsolat

greyjoy 2016.07.24. 19:12

3b0cafec-5f2b-4305-a592-2406280a7a1c.jpgN. K. Jemisin Az ötödik évszak c. regénye közmegegyezésszerűen a kortárs fantasy egyik legfontosabb darabjának számít. Ez bizony egyedi hang, melyet nem csak a történetszövés és a világépítés remek megvalósítása jellemez, hanem a nyelvi és a retorikai műveletek komplex kidolgozása is. Mindez olyan stílust és hangulatszabályzó rendszert eredményez, amely nem pusztán a fantasy kliséit újítja meg, de különféle kulturális kódok reflektált közvetítésére is alkalmas.

A cselekménnyel nem foglalkozom (elnézést!), csak az alapötlet egyetlen komponensét emelném ki. A történetben fontos szerepet játszik az ún. orogénia, melyről a mű paratextusában a következő olvasható: „A hő- és a kinetikus energia, valamint az ehhez kapcsolódó energiaformák irányítására való képesség szeizmikus események befolyásolása céljából.” (Itt jegyzem meg, hogy a föld manipulációjára épülő alkotások egyike, Moskát Anita Horgonyhely c. regénye Jemisin művének releváns kontextusát alkotja.) Szóval, a világépítés szempontjából Az ötödik évszak – feminista vagy gender fantasy mellett – egyfajta „geológiai fantasy”-ként definiálható (a geopoétika használatos kifejezés!), melyben a földmozgások, a vulkanikus tevékenység stb. képezi az apokaliptikus térszerkezet kiindulópontját.

Mindez sajátos megvilágításba kerül a szerző önkommentjének fényében. Jemisin így nyilatkozik a mű keletkezési körülményeiről: „Ez a fantasy részben az űrben született. […] Az ötlet csíráját a Launch Pad elnevezésű workshop adta, amelyen 2009 júliusában vettem részt. Akkoriban a NASA is támogatta ezt a programot, melynek célja az volt, hogy összehozza azokat, akik hatással vannak a médiára – meghökkentő módon idetartoznak a science fiction és fantasyírók is –, és megértesse velük a nagybetűs Tudományt, ha már felhasználják a munkájuk során.” Jemisin könyve remek példa arra, hogy egy olyan, olykor a tények világától a végletekig elrugaszkodott „műfajban” is, mint a fantasy, ott lehet a tudomány. Csak nem önmagában van ott, hanem sok-sok mindennel ötvöződik, mint Az ötödik évszakban is.

Bár Richard Dawkins valószínűleg hülyét kapna attól, hogy egy fantasy-regénnyel párosítom korszakos teljesítményét, új könyvét (ugyanis utálja Tolkient), de mégiscsak ezt teszem, mindjárt kiderül, miért. A mester Gyertyaláng a sötétben c. önéletrajzi munkájának elején (és aztán beljebb is) arról értekezik, hogy valószínűleg létrejön az ún. „harmadik kultúra”. (Egyébként ha létrejön, akkor az részben éppen neki köszönhető.) „Megváltozott volna a Zeitgeist, mióta C. P. Snow a tudomány és a művészet közötti kulturális szakadékon kesergett? Mi történt az azóta eltelt időszakban? Felötlik bennem a hatalmas szellemi óriás, Douglas Adams képe, aki sajnos már nem lehet köztünk.” Snow A két kultúra c. 1959-es előadására utal itt Richard, amely arról szólt, hogy a természettudósok és „az irodalmi entellektüelek” elkülönültek egymástól. És hogy jön ide Douglas Adams? Emiatt:

 „Azt hiszem – mondja Douglas a Törd át a tudomány gátját c. dokumentumfilmben –, a regény szerepe kissé megváltozott. A XIX. században még a regények voltak a világ komoly kérdéseit boncolgató eszközök – ott volt például Tolsztoj és Dosztojevszkij. Napjainkban már mindenki tisztában van azzal, hogy ezekről a témákról egy tudóstól jóval többet lehet megtudni, mint egy regényírótól. Azt hiszem, hogy amikor valódi, szilárd fogódzókra van szükségünk, akkor a tudományos könyveket vesszük elő, a regényektől pedig inkább a könnyed megnyugvást várjuk.”

Majd Dawkins leszögezi: „Talán éppen mostanában vagyunk tanúi a tudományos és irodalmi szféra konstruktív összeolvadásának. Lehet, hogy ezekből nő majd ki […] a »harmadik kultúra« […].” Talán így már érthető, hogy miért került egymás mellé ebben a szösszenetben Jemisin regénye és Dawkins önéletrajza. Az ok a tudomány költőisége és a radikális fikció tudományos alapra helyezése. (H. Nagy Péter)

Címkék: agave

Szólj hozzá!